دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

 دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی زیر مجموعه ساستک دوازدهم، جناب آقاي دکتر محمد رضا كرمي ملايي دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل معرفی شدند.

 

مشاهده رزومه