دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

 دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست زیر مجموعه ساستک دوازدهم، جناب آقاي دكتر زارع استاد تمام پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهمعرفی شدند.