پشتیبان مالی

موسسه آموزش عالی خاوران برای آندسته از مقالاتی که در مجموعه سمپوزیوم های پیشرفت های علوم و تکنولوژی ارائه شوند و جنبه کاربردی و یا تولیدی دارند،پشتیبان مالی فراهم خواهد کرد.